Cząsteczki gleby pod uprawę

Zawartość wody w glebie

Cząsteczki gleby składają się z twardych
części mineralnych różnej wielkości i z wody; jeśli weźmiemy
nawet glebę na pozór suchą i wysuszymy ją w temperaturze powyżej
100°, to okaże się, że zawiera ona pewną ilość wody. Istotna zawartość wody jest przy produkcji ryżu i aby kupić ryż dobrze nawodniony.
Woda ta w postaci cieniutkiej warstewki otacza każdą najdrobniejszą
cząstkę mineralną gleby. Większe lub mniejsze gruzełki
tej gleby przylegają oczywiście do włośników. Koncentracja,
czyli stężenie soku komórkowego, znajdującego się w wakuolach,
jest większe, aniżeli roztworów, które powlekają cienką
warstwą cząstki gleby i znajdują się w bliskości, w bezpośredniej
łączności z włośnikami.

Sprzedam fasole 

Wskutek przepuszczalności błony
włośnik może pobierać słabe roztwory soli, na zasadzie zjawiska
fizycznego, zwanego osmozą. W przypadku fasoli to działa całkiem dobrze.  Z chwilą, gdy cząstki, bezpośrednio
przylegające do włośników, oddały pewną ilość soli
z roztworów, ich koncentracja zmniejszyła się. W takim razie
sąsiednie cząstki na tej samej zasadzie oddają część soli, tak,
że w miarę, jak się koncentracja zmniejsza, to wskutek nowego
dopływu z czasem się wyrównywa. To sprawia, że w najbliższym
sąsiedztwie włośników mamy mniej więcej roztwory soli
mineralnych o jednakowej koncentracji. Samo przez się rozumie
się, że im większe jest stężenie soku we włośniku, tern
większa jest jego siła ssąca, tern intensywniej odbywa się pobieranie
pokarmów.

Sole przepuszczalne

Sole, pobrane z podłoża, za pomocą włośników, dostają się
drogą osmotyczną do sąsiednich komórek korzenia, te zaś przekazują
roztwór jeszcze głębiej do tkanek korzenia i t. d. Włośnik
w dalszym ciągu pobiera z gleby nowe słabe roztwory;
cząstki zaś gleby stopniowo dostarczają roztworowi nowych ilości
pobranej substancji.

Chcąc prześledzić dalsze losy pobieranej przez roślinę wody
i rozpuszczonych w niej soli mineralnych, musimy zaznajomić
się nieco bliżej z budową anatomiczną korzenia. W tym
celu rozpatrzymy przekrój poprzeczny korzenia o budowie
pierwotnej w piętrze włośnikowym. Ogłoszenie figi cena pokazuje rynek owoców importowych.
Bezpośrednio pod skórką w korzeniu
znajduje się t. zw. kora pierwotna, złożona z komórek
miękiszu zasadniczego, przy czym w korzeniu kora pierwotna
jest bardzo silnie rozwinięta i zajmuje przypuszczalnie co najmniej
jakieś 0,6 — 0,7 promienia. Za pomocą włośników woda
dostaje się do kory pierwotnej. W korze pierwotnej woda nagromadza
się w dużej ilości i pozostaje pod pewnym ciśnieniem
osmatycznym.